Dodržováním bezpečnostních předpisů, technologických postupů a návodů se snažíme zamezovat možnosti vzniku pracovních úrazů.   

  • Pravidelným kontrolováním a používáním předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek zajišťujeme dodržování zásad bezpečnosti práce.    
  • Preventivně vyhledáváme případná možná rizika (dle §132a ZP), zjišťujeme jejich zdroje a příčiny, přijímáme opatření k jejich odstraňování a s výsledky seznamujeme zaměstnance v periodických školeních BOZP a PO.    
  • Provádíme opakovaná hygienická měření škodlivin na pracovišti.    
  • Máme smluvně zajištěnou závodní lékařskou péči pro zaměstnance včetně vstupní, preventivní a periodické lékařské prohlídky pro pracovníky na všech pozicích.    
  • Odborným školením se snažíme o ochranu zdraví, zavedli jsme osvědčené zkušenosti z teorie a praxe, uplatňujeme optimalizaci, racionalizaci a efektivnost profesionální činnosti zaměstnanců v pracovních podmínkách s ohledem na snižování námahy, únavy, nemocnosti a úrazovosti.    
  • Pečlivě se snažíme o zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců na pracovišti, dbáme o zavedený systém bezpečnostních předpisů, bezpečnostních tabulek a značení.  

 

*ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁHRADNÍMU PLNĚNÍ 2013, 2014

Náhradní plnění je povinnost zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců, kdy na každých 25 zaměstnanců musí v souladu se zákonem O zaměstnanosti, zaměstnávat jednoho zaměstnance se zdravotním omezením. Nesplňuje-li zaměstnavatel tuto povinnost, může situaci řešit zaplacením povinného odvodu nebo nákupem zboží či služeb u firem zaměstnávajících alespoň 50% osob se zdravotním omezením.